Trang web công ty BX SHINSEI VIETNAM được công khai ngày 30/10/2020.